ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL AL PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

Plopeni Industrial Parc S.A. este societatea care administrează Parcul Industrial Plopeni – o infrastructură de afaceri ce beneficiază de un important patrimoniu compus din terenuri, utilități și construcții puse la dispoziția investitorilor.

În acest moment a fost demarată procedura de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de Director General.

Procesul de recrutare a candidaților pentru ocuparea acestui post a fost elaborată și se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 și cu prevederile HG nr. 722/2016.

 

PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru cele ocuparea posturilor de administrator neexecutiv aflate în recrutare are următoarele etape:

Toate aceste etape sunt eliminatorii. Candidații vor fi informați, telefonic și/sau pe e-mail, în timp util, de eventualele schimbări apărute în planul de derulare a acestor etape.

 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Candidații pe care dorim sa îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea pentru a fi nominalizați în vederea numirii Directorului General la Plopeni Industrial Parc S.A. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 1. a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 2. b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 3. c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată, finalizat cu diplomă în cadrul unei instituţii de învățământ superior;
 4. a) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Director General al Plopeni Industrial Parc S.A. și nu se află în litigiu cu Plopeni Industrial Parc S.A.;
 5. d) nu au fost revocați(e) de Consiliul de Administrație ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii (OUG 109/2011 art. 36, alin. 7)
 6. e) au experiență profesionala de minim 10 ani și au experiență de administrare sau management de minim 5 ani dobândită în cadrul unor regii sau societăți, cu capital de stat sau privat;
 7. f) nu sunt incapabili(e) și nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
 8. g) nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege;
 9. h) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
 10. i) au capacitate deplină de exerciţiu;
 11. j) sunt apți din punct de vedere medical;

 

CRITERIILE DE SELECȚIE

Atât selecția inițială cât și cea finală vor fi efectuate prin coroborarea elementelor calitative referitoare la candidați – atitudine observată în cadrul momentelor de interacțiune cu aceștia, referințele furnizate de persoanele de contact

ETAPA Repere de timp estimate

 1. Depunerea dosarelor de candidature 30 de zile de la data publicării anunțului, rspectiv data de 04.10.2021

2.Evaluarea dosarelor de candidatură în vederea întocmirii listei lungi

Cel mult 2 zile de la data limita de depunere a candidaturilor

3.Selecția inițială a candidaților în vederea întocmirii listei scurte

Cel mult 5 zile de la data limita de depunere a candidaturilor

4.Selecția finală în vederea elaborării propunerilor de nominalizare

Cel mult 15 zile de la data finalizării etapei de selecție inițiala indicate de aceștia, etc. – cu cele cantitative, care constau în cuantificarea criteriilor de competență și a trăsăturilor candidaților, care sunt grupate în următoarele categorii de criterii:

 • Competențe profesionale specifice sectorului de activitate de administrare de infrastructură de

afaceri;

 • Competențe profesionale de importanță strategică;
 • Competențe de guvernanță corporativă;
 • Competențe sociale și personale;
 • Trăsăsături;
 • Aliniere cu scrisoarea de asteptari;

 

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse în mod obligatoriu atât în format digital cât și pe suport de hârtie, până cel târziu în data de 04.10.2021, ora 10.00.

Dosarele în format digital vor fi transmise până la aceeași dată limită specificată anterior, la adresa de e-mail 109@pluri.ro și vor conține ca elemente separate toate documentele solicitate, având în titlul fiecărui document în mod obligatoriu numele candidatului. Nu se vor lua în considerare dosarele care conțin toate documentele solicitate scanate într-un singur mare document electronic, deoarece dimensiunile acestuia îl fac imposibil de utilizat în procesul de selecție. În dosarul digital se vor evita pe cât posibil documentele scanate deoarece deseori calitatea slabă a acestora le face ilizibile. Ne rezervăm dreptul de a solicita candidaților înlocuirea unora din elementele dosarului digital în cazul în care constatăm faptul că acestea sunt ilizibile. Încurajăm candidații să descarce formularele tipizate

solicitate, să le completeze electronic, apoi să le salveze în format .pdf și să le atașeze la dosarul electronic transmis.

 

Dosarele pe suport de hârtie vor fi trimise prin poștă sau curier sau vor fi depuse personal, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Proces recrutare Director General Plopeni Industrial Parc S.A. / Nume si prenume candidat”, la sediul Plopeni Industrial Parc S.A din Bulevardul Independentei, nr.4, Plopeni, jud. Prahova.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis al documentelor;
 2. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 3. Adeverință medicală;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Cazier fiscal;
 6. Copii:
 7. Copia actului de identitate;
 8. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este

diferit de cel de pe actul de identitate;

 1. Copia diplomei de absolvire a studiilor superioare sau echivalentă;
 2. Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (în mod obligatoriu extras

Reges/Revisal, în mod obligatoriu extras copie carnet de muncă, contracte de mandat/management,

adeverințe eliberate de angajatori, adeverințe, fișe de post contra-semnate de angajatori care să ateste

experiența de administrare sau management, etc.)

 1. Formulare:
 2. F1 – Cererea de înscriere;
 3. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în

dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate.

 1. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
 2. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 3. F5 – Declarația de interese.
 4. Declarația de intenție, elaborată conform prevederilor HG 722/2016.

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet https://www.plopeniparc.ro

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură și declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) Plopeni Industrial Parc S.A. _ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”. Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor.

DOCUMENTE: